ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

ŠIUO METU ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

UAB „FLEXPRO“ įgyvendina projektą „Inovatyvių išteklius tausojančių spaudos produktų eksporto plėtra“. Projekto tikslas – kartu veikiančių įmonių grupės įsitraukimas į tarptautines tinklų grandines, siekiant rasti savo išteklius tausojančiai produkcijas naujas eksporto rinkas.

Flexpro- įrangos modernizavimas

UAB „FLEXPRO“ įgyvendina projektą „Kompleksinis įmonės gamybos procesų modernizavimas, siekiant padidinti darbo našumo ir veiklos efektyvumo rodiklius“. Projekto tikslas – įsigyti modernią spaudos įrangą su integruotais skaitmeniniais sprendimais ir taip prisidėti prie gamybos bazės atnaujinimo, pajėgumų ir darbo našumo didinimo. Projekto įgyvendinimo metu siekiama įsigyti spaudos ir pospaudimininio proceso įrangą bei investuoti į automatizuotą „on-line“ užsakymų priėmimo, apdorojimo ir paruošimo spaudai sistemą.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto finansavimas – 985,50 tūkst. Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. rugsėjo 19 d. iki 2023 m. rugsėjo 20 d.

 

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTI PROJEKTAI


UAB „FLEXPRO“ įgyvendino projektą „Standartizuotų 3D displėjų pramoninio dizaino sukūrimas“ pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 „Dizainas LT“. Šio projekto dėka UAB „Flexpro“ sėkmingai investavo į originalių dizaino sprendimų kūrimą ir diegimą. Projekto prioritetas – smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas. Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai leido sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, bei pasiūlyti gaminius konkurencingomis kainomis.

 

UAB „FLEXPRO“ įgyvendino projektą „E. komercijos modelio diegimas UAB „FLEXPRO“. Projekto tikslas – padidinti UAB „FLEXPRO“ pajamas, diegiant informacines technologijas verslo sandoriams valdyti elektroniniu būdu. Pasinaudojus ES parama įdiegta šiuolaikiška elektroninės prekybos platforma, leidžianti vykdyti pačios įmonės pagamintų gaminių pirkimo-pardavimo procesą elektroniniu būdu.

 

UAB „FLEXPRO“ sėkmingai įgyvendino projektą „UAB „FLEXPRO“ ir jos produkcijos pristatymas užsienio rinkose“. Projekto įgyvendinimo metu įmonė tarptautinėse parodose pristatė savo veiklą ir gaminius. Dalyvavimas tarptautinėse parodose padėjo įmonei išlaikyti ir stiprinti savo pozicijas užsienio rinkose bei sudarė galimybes ieškoti naujų eksporto nišų. Projekto įgyvendinimas teigiamai įtakojo visą įmonės veiklą – augo įmonės pardavimai, didėjo konkurencingumas ir žinomumas.

 

„APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ COVID-19 PREVENCIJAI GAMYBOS ORGANIZAVIMAS“

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Apsauginių priemonių Covid-19 prevencijai gamybos organizavimas“.
UAB“Flexpro“ pasinaudodama parama įsigijo inovatyvius įrengimus įmonės mastu, kurie yra skirti kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybai. Šio projekto dėka įmonė gali gaminti apsauginius veido skydus, skirtus veido ir kvėpavimo takų apsaugai nuo COVID-19 viruso.

 

„UAB FLEXPRO INOVATYVIŲ VADYBOS METODŲ IR VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS SIEKIANT PADIDINTI DARBO NAŠUMĄ“

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „UAB „Flexpro“ inovatyvių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas siekiant padidinti darbo našumą“.

UAB“Flexpro“ pasinaudodama parama įsidiegė bei sertifikavosi pagal apgalvotas kaip integrali visuma dvi inovatyvias valdymo sistemas, kurios padeda optimizuoti identifikuotas gerintinas sritis ir taip prisideda prie bendro visos įmonės darbo našumo augimo bei konkurencingumo didinimo.

UAB „Flexpro“2016 m. gruodžio mėn. įsidiegė darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo sistemą BS OHSAS 18001, 2017 m sausio 11 d. buvo audituota įmonės UAB DNV GL Lietuva ir gavo sertifikatą.

UAB „Flexpro“ 2018 m. gegužės mėn. įsidiegė skatmeninės spaudos procesų valdymo sistemą, kuris garantuoja labai aukštą skaitmeninės spaudos produktų kokybę. 2018 m. gegužės 17 d. buvo audituota įmonės FOGRA ir gavo sertifikatą. PSD (skaitmeninės spaudos procesų) sertifikatas, patvirtinantis, kad gamybos procesai įmonėje vyksta griežtai pagal standarto reikalavimus – UAB „Flexpro“ turi vienintelė Baltijos šalyse.

 

„SPAUSTUVININKŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS DARBO VIETOJE“

Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, vykdant specialiuosius mokymus.

 

„UAB FLEXPRO KONKURENCINGUMO DIDINIMAS“ 

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „UAB „Flexpro“ konkurencingumo didinimas“.

2016 m. gegužės – 2017 m. rugsėjo mėn. UAB INTEGRIS įdiegė WiseTeam – elektroninio verslo sprendimą – UAB „Flexpro“ verslo procesams valdyti ir optimizuoti.

Projektui skirtų finansavimo lėšų suma – 30060,00 Eur.

Toks sprendimas užtikrins UAB „Flexpro“ darbo našumo augimą, kas tiesiogiai lems efektyvesnį, produktyvesnį darbą bei įmonės konkurencingumą, sudarys palankias sąlygas ir aplinką tolesnei verslo plėtrai.

 

SĖKMINGAI ĮGYVENDINTAS UAB „FLEXPRO“ PROJEKTAS „ENERGIJOS VARTOJIMO APIMČIŲ IDENTIFIKAVIMAS SPAUSTUVĖS PASLAUGAS TEIKIANČIOJE ĮMONĖJE“, KURIAM BUVO SKIRTA PARAMA

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Energijos vartojimo apimčių identifikavimas spaustuvės paslaugas teikiančioje įmonėje“.

2016 m. gegužės – spalio mėn. UAB MEPCO atliko energijos vartojimo auditą technologiniuose procesuose ir įrenginiuose įmonėje UAB „Flexpro“ ir pateikė ataskaitą, kurioje yra identifikuotos energijos vartojimo apimtys, nustatytos energijos vartojimo mažinimo galimybės bei numatytos priemonės energijos efektyvumui didinti.

UAB „Flexpro“ įsipareigoja per trejus metus po audito atlikimo įdiegti ne mažiau kaip 30 procentų audito ataskaitoje rekomenduotų energijos vartojimo efektyvumo priemonių, kurių paprastasis atsipirkimo laikas iki trijų metų. Įdiegus šias priemones bus taupoma energija, tausojami gamtiniai ištekliai bei sumažinta produkto savikaina, o nauja ar modernizuota įranga sumažins užterštumo lygį.

 

„ŠIUOLAIKINIŲ VADYBOS METODŲ IR VALDYMO SISTEMŲ DIEGIMAS, DIDINANT UAB „FLEXPRO“ PRODUKTYVUMĄ“

UAB „Flexpro“ įgyvendino projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“. Bendra projekto vertė – 278‘166 Lt.

Nuo projekto pradžios 2013 03 01 iki pabaigos 2014 12 31 UAB „Flexpro“ įsidiegė „TOC“ vadybos metodą ir sertifikuotas valdymo sistemas pagal standartus ISO 9001, ISO 14001, SA 8000.

„TOC“ vadybos metodas padeda identifikuoti ir eliminuoti trikdžius, neleidžiančius įmonei sklandžiai ir efektyviai dirbti bei įgalina sklandų procesų vykdymą įmonės viduje. Įgijus valdymo sistemų sertifikatus, kurie reiškia, kad įmonės gaminama produkcija atitinka aukščiausio lygio kokybės standartus, UAB „Flexpro“ atsiveria platesnės galimybės ne tik Lietuvos, bet ir užsienio rinkose. Užsakovai bus užtikrinti, kad įmonės gaminama produkcija ir vykdoma politika atitinka aukščiausio lygio kokybės, aplinkos apsaugos ir socialinės atsakomybės standartus.

UAB „Flexpro“ pilnai įgyvendinusi projektą „Šiuolaikinių vadybos metodų ir valdymo sistemų diegimas, didinant UAB „Flexpro“ produktyvumą“, turi galimybę padidinti darbo našumą, apyvartos ir eksporto apimtis bei užsibrėžto tikslo pasiekimą.