privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika? 

Šioje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „FLEXPRO“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: kai Įmonė klientams teikia paslaugas ir parduoda prekes arba gauna paslaugas ar perka prekes (kai kita sutarties šalis yra fizinis asmuo); Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; atrenkant kandidatus; siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant apginti teisėtus interesus ginčų ar pažeidimų atveju; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje ar Įmonės socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose; teikiant užklausas; stebint vaizdą. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais 

2. Apie Įmonę 

Įmonė reiškia UAB „FLEXPRO“, juridinio asmens kodas 111649820, buveinė adresu Titnago g. 14, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais info@flexpro.lt . 

3. Kas yra asmens duomenys? 

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu. 

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų. 

4. Asmens duomenys, kurie yra tvarkomi Įmonei gaunant ar teikiant paslaugas ar parduodant, perkant prekes 

Tvarkomi asmens duomenys 

Duomenų tvarkymo pagrindas 

Duomenų tvarkymo terminas 

Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris. 

Bet kokia apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti. 

BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (sutartis) 

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos 

5. Tiesioginė rinkodara 

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie Įmonės siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsime pasiūlymus dėl Įmonės prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie Įmonės naujienas.  

Tiesioginės rinkodaros tikslu Įmonė tvarkys elektroninio pašto adresą (privalomas duomuo, be kurio negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros parnešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus nuo sutikimo davimo.  

Jei įsigijote Įmonės parduodamų prekių ar paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl Įmonės tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje ar informuodami apie savo prieštaravimą Politikoje nurodytu el. paštu), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu ar SMS žinutėmis siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 3 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.  

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu. 

6. Kandidatų atranka 

Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, pageidaujamą poziciją, darbo patirtį (darbovietė, pareigos, galintis rekomenduoti asmuo), išsilavinimą, kitus CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodytus duomenis ir/ar kitą Jūsų pateiktą informaciją) dalyvavimo atrankoje metu darbo atrankos vykdymo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate Įmonei atsiųsdami savo gyvenimo aprašymą ir/ar motyvacinį laišką. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir/ar motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.  

Tuo atveju, jei neišreikšite savo atskiro sutikimo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, pasibaigus šiai darbo atrankai, Jūsų asmens duomenis įsipareigojame ištrinti ir/ar sunaikinti per 3 dienas po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį. 

Jei pagal įstatymų prieš Jus įdarbinant mums reikės patikrinti Jūsų sveikatą, teisinės prievolės vykdymo pagrindu tikslu patikrinti Jūsų tinkamumą, tvarkysime duomenis apie Jūsų sveikatą. 

Jūsų sutikimo pagrindu duomenis saugosime sutikime nurodytą terminą. 

Savo teisėto intereso pagrindu duomenis apie kandidato nurodytą asmenį (vardas, pavardė, el. paštas, telefonas, asmens pateikta informacija) – buvusį darbdavį ar rekomendaciją teikiantį asmenį – tvarkysime kandidato atrankos tikslu. Šiuo atveju mūsų teisėtas interesas yra išsirinkti tinkamą kandidatą į ieškomą poziciją. Šiuos duomenis sunaikinsime pasibaigus atrankai. 

Jūsų duomenis galime gauti tiesiogiai iš Jūsų, internetinių platformų, kuriose aplikuojate į mūsų skelbiamas laisvas pozicijas arba atrankos agentūrų. 

7. Įmonės konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas 

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės konfidencialios informacijos apsaugą ir Įmonės veiklos tęstinumą, Įmonė gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekiant šių tikslų, Įmonė tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys, data. Tokie duomenys saugojami 4 metus. 

8. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas 

Siekiant savo teisėto intereso užtikrinti Įmonės sutarčių, sudarytų su kontrahentais juridiniais asmenimis, vykdymą, Įmonė tvarko šių asmenų darbuotojų asmens duomenis, t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys. Duomenys, susiję su sutarties vykdymu, saugomi 10 metų po sutarties pabaigos. 

9. Turto ir asmenų apsauga 

Siekiant apsaugoti klientų, lankytojų, darbuotojų ir kitų asmenų, patenkančių į stebėjimo lauką, saugumą, šių asmenų ir Įmonės turtą, rinkti įrodymus apie pažeidimus, apginti savo teises, Įmonė vykdo vaizdo stebėjimą.  Vaizdo stebėjimas vykdomas šių asmenų ir Įmonės teisėto intereso pagrindu. Vykdant vaizdo stebėjimą Įmonė tvarko šiuos asmens duomenis: atvaizdas, judėjimo trajektorija, asmenų turimi daiktai, data. Duomenys saugomi 1 mėn. 

10. Teisėtų interesų gynimas ginčų, vagysčių ir kitų nusikalstamų veikų ar administracinių pažeidimų atveju 

Įmonė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų, vagysčių ir kitų nusikalstamų veikų atveju ar įvykus administraciniam pažeidimui tvarko juos padariusių ar įtariamų asmenų taip pat kitų byloje dalyvaujančių asmenų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami draudimo įmonėms, teisėsaugos institucijoms ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 3 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Įmonės reikalavimų visiško patenkinimo (jei priteistos sumos). 

11. Susisiekite su mumis  

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, užpildant internetinę užklausų formą. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardas, įmonė, telefono numeris, el. paštas, projekto aprašymas ir jame esanti informacija (jei projektas prisegamas) 

Tokie duomenys bus tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu, siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti. 

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. 

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose media kanaluose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę. 

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu info@flexpro.lt arba telefonu +37052361826.  Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus. 

12. Interneto svetainė 

Mūsų interneto svetainėje www.flexpro.lt naudojami slapukai.  

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę. 

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html. 

Apsilankius interneto svetainėje taip pat gali būti įrašomi ir trečiųjų šalių slapukai, kurių konkretaus kiekio ir funkcijų Įmonė nekontroliuoja, neturi galimybės susipažinti su jų surinkta informacija. Tikslią informaciją apie trečiųjų šalių (Facebook, Google ir kt.) naudojamų slapukų funkcijas ir jų renkamus asmens duomenis galite rasti šių trečiųjų šalių privatumo / slapukų politikose (pavyzdžiui, Facebook slapukų politikoje, Google slapukų politikoje) arba susisiekę su slapukus siunčiančios trečiosios šalies kontaktiniu asmeniu. 

Mes galime naudoti toliau apibūdintas slapukų rūšis, tačiau detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite ČIA. 

13. Socialinės žiniasklaidos priemonės 

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.  

Šiuo metu turime šias paskyras tinkle “Facebook“ – [https://www.facebook.com/flexprolt,], „Linkedin“ – [https://www.linkedin.com/company/flexpro-new-approach-to-printing/posts/ 

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.  

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis, kokie slapukai šiose svetainėse yra renkami.  

14. Naujienlaiškis 

Mūsų svetainėje galite gauti pasiūlymą, kuriame pateikę el. pašto adresą gausite naujienlaiškius iš mūsų įmonės apie naujausius produktus ir teikiamas paslaugas. 
Gaudami Jūsų sutikimą siųsti naujienlaiškius gauname pilną teisę tai daryti. Naujienlaiškių galite atsisakyti bet kada ir tam užtenka paspausti gautame laiške mygtuką „Atšaukti naujienlaiškius“ ir sekančiame laiške patvirtinti atsisakymą. 
Jūsų el. pašto adresas bus tvarkomas naujienlaiškių siuntimo tikslu, iki kol jo atsisakysite. Kai yra siunčiamas naujienlaiškis, o Jūs paspaudžiate naujienlaiškio nuorodą, duomenys gali būti renkami. 
Jūsų el. pašto adresas gali būti perduotas tretiesiems asmenims, teikiantiems specialias naujienlaiškių siuntimo paslaugas tik tam, kad galėtume Jums jį išsiųsti per Jų platformą. 
Visais su naujienlaiškiu susijusiais klausimais galite kreiptis el.p. info@flexpro.lt 

15. Duomenų gavimas ir atskleidimas 

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų, iš savo sutarčių kontrahentų. 

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip skolų administravimą ar išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.  

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:  

  • jei tai turime padaryti pagal įstatymą; 
  • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums); 
  • ketinant parduoti Įmonės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui (savo teisėto intereso rasti investuotoją pagrindu); 
  • pardavus Įmonės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.  

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.  

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl jei pageidaujate būti informuoti apie Jūsų asmens duomenų gavėjų pokyčius, prašome apie tai mums pranešti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu, laiško tekste nurodant „Pageidauju gauti informaciją apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimą, vardas, pavardė“.  

16. Jūsų asmens duomenų saugumas 

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. 

17.1 Jūsų teisės 

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu. 

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais. 

17.1 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis 

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.  

17.2 Teisė atšaukti sutikimą 

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.  

17.3 Papildomos teisės 

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos. 

a) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją. 

b) Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais. 

c) Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti: 

  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo; 
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų; 
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą; 
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

d) Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.

e) Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu. 

17.4 Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos 

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis. 

18. Nusiskundimai 

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą. 

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt). 

19. Atsakomybė 

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus. 

20. Privatumo politikos pakeitimai 

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Jei pageidaujate gauti atnaujintą Privatumo politiką, prašome pranešti apie tai 2 skyriuje nurodytu el. pašto adresu info@flexpro.lt.

21. Kontaktai 

UAB FLEXPRO 
Adresas: Titnago g. 14, LT-02300 Vilnius 
Telefonas: +37052361826 
El.paštas: info@flexpro.lt